Hóa đơn điện tử Lava

Vui lòng chọn hình thức tra cứu hóa đơn

Tra cứu một hóa đơn

Tra cứu một hóa đơn với mã số thuế người mua và mã bảo mật

(Sử dụng mã tra cứu và mã số thuế của bên mua được in trên hóa đơn)

Hóa đơn của người bán

Dành cho đơn vị phát hành hóa đơn bằng Lava

(Cần biết mã số thuế người bán và mã bảo mật được cấp cho người bán)

Hóa đơn của người mua

Dành cho người mua, nhận hóa đơn điện tử phát hành bằng chương trình Lava

(Cần biết mã số thuế người mua và mã bảo mật được cấp cho người mua)